Een platform van SenexCuria Juristen

Ontslagenbijdeoverheid.nl

Navigation Menu

Ons advies nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij bellen u terug.

Indien u op een bepaald tijdstip teruggebeld wenst te worden, kunt u dit in het formulier aangegeven. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nimmer gedeeld met derden.

 

Advies of begeleiding nodig bij een conflict met uw werkgever? Wij helpen u graag verder.

U kunt uw situatie vrijblijvend aan ons voorleggen in een persoonlijk gesprek.

De procedure om te volgen We helpen u hierin graag verder Lees verder

Leg uw vraag vrijblijvend aan ons voor

laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug

Ontslagvoorstel

Indien u een ontslagvoorstel heeft gekregen van uw werkgever, dan is het verstandig daar niet zonder meer mee akkoord te gaan. U kunt hier altijd uw eigen zienswijzen op indienen.

Reorganisatie

Bezuinigen is sinds enkele jaren zeer belangrijk geworden bij de overheid. Helaas gaat dit vaak gepaard met gedwongen ontslagen. Bent u boventallig verklaard? Neem snel contact met ons op.

Strafontslag

Anders dan in het arbeidsrecht is een ontslag op staande voet in het ambtenarenrecht niet mogelijk. Een ambtenaar kan echter wel bij wijze van straf ontslagen worden. Daar zitten echter wel enkele haken en ogen aan.

Duidelijk

Wij geven u graag vanaf het eerste moment duidelijkheid over te nemen stappen. Geen ingewikkelde juridische termen, maar begrijpelijke taal, zodat u weet waar u aan toe bent.

Specialisten

Als onderdeel van SenexCuria Juristen, een juridisch bureau in het bestuursrecht, zijn wij volledig gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Omdat het ambtenarenrecht een bijzonder rechtsgebied is behandelen wij geen andere arbeidszaken.

Betaalbaar

Wij begrijpen dat de prijs van rechtsbijstand vaak een drempel kan zijn, zeker in het geval van een ontslag. Onze tarieven zijn daarom zeer scherp en gericht op u als ambtenaar. Naast een tarief per uur is het in veel gevallen ook mogelijk een vaste prijsafspraak te maken.

Blog

More posts »
apr18

Zonder dossier geen ontslag

Posted on apr 18 by

Wanneer uw werkgever u als ambtenaar wenst te ontslaan, is het belangrijk te weten wat de reden van ontslag is. De werkgever zal namelijk aan de hand van dossieropbouw hard moeten maken dat er een grond is om u op te kunnen ontslaan. Zo was er een ambtenaar bij een gemeente aangesteld die na lange tijd ziek te zijn geweest diverse beschuldigingen kreeg met betrekking tot zijn functioneren. Hem werd o.a. verweten dat hij zijn werk niet goed uitvoerde en slecht communiceerde met zijn collega’s. De ambtenaar ontkende dit en stelde dat hij door zijn ziekte moest wennen aan de veranderde werkomstandigheden. De gemeente stelde dat hij in meerdere gesprekken op zijn functioneren is gewezen en de ambtenaar beterschap had beloofd. Toen de ambtenaar dit niet waar kon maken, is de gemeente overgegaan tot ontslag. Oordeel van de rechter De rechter oordeelde in deze zaak dat niet met zekerheid kan worden gesteld dat de ambtenaar voldoende op zijn functioneren is gewezen; van de gesprekken zijn geen verslagen gemaakt en de inhoud van de gesprekken is daarmee onduidelijk. Daarnaast is...

apr17

Uw ontslag met succes aanvechten

Posted on apr 17 by

Het lijkt vaak een onmogelijke opgave, u heeft ontslag gekregen en wilt dit aanvechten. Toch bent u vrijwel nooit helemaal kansloos. Onze kennis, uw toekomst! Doordat wij ons alleen maar bezig houden met ambtenarenrecht, hebben wij een zeer scherpe en ervaren blik op u ontslagzaak. Als uitgangspunt voor iedere procedure die wij voeren nemen wij uw wensen voor de toekomst. Een procedure kan op vele manieren eindigen, maar de belangrijkste resultaten zijn: Wedertewerkstelling Het ontslag wordt vernietigd en u kunt weer aan het werk in uw oude functie. De tijd die u niet gewerkt heeft dient uiteraard doorbetaald te worden. Over- of herplaatsing Het ontslag wordt vernietigd, maar u kunt niet meer aan de slag in uw oude functie. Dit kan komen door verstoorde relaties, maar ook omdat de functie niet langer bestaat. Binnen de organisatie zal dan gezocht kunnen worden naar een andere passende functie. Ontslag Het ontslag wordt doorgezet, maar afhankelijk van hoe de procedure wordt gevoerd, maakt u aanspraak op een ontslagvergoeding. In dit geval is ons voornaamste doel ervoor te zorgen dat u uw recht...

apr15

Ontslag ambtenaar, de procedure

Posted on apr 15 by

Wanneer een werkgever een ambtenaar wilt ontslaan, dan zijn hier vaak de nodige procedures voor nodig. Anders dan in het bedrijfsleven waar de werkgever het ontslag bij het UWV of de kantonrechter kan aanvragen, krijgt de ambtenaar zijn ontslag aangezegd door zijn werkgever. Fasen van ontslag De ontslagprocedure van een ambtenaar is op te delen in vier fasen: Voornemen tot ontslag Bezwaar Beroep Hoger beroep Afhankelijk van het verloop van de procedure wordt een aantal stappen doorlopen. Voornemen tot ontslag De werkgever die een ambtenaar wilt ontslaan, zal voordat een besluit over het ontslag genomen wordt dit voornemen schriftelijk aan de ambtenaar bekend maken. Dit wordt het voornemen tot ontslag genoemd. Het voornemen geeft de redenen aan waarom de werkgever de ambtenaar wilt ontslaan. De ambtenaar krijgt op zijn beurt twee weken de tijd om hier schriftelijk of mondeling op te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Wij raden u aan altijd een zienswijze in te dienen, dit kan u anders later tegen worden geworpen. Bezwaar tegen het ontslagbesluit Op basis van de ingediende zienswijze zal...

apr14

Formule voor ontslagvergoeding bij ambtenaren

Posted on apr 14 by

In het bedrijfsleven hebben werknemers bij ontslag veelal recht op een ontslagvergoeding die wordt vastgesteld aan de hand van de kantonrechtersformule. Op deze ontslagvergoeding is de mate waarin het ontslag aan de werkgever te wijten is en het aantal dienstjaren doorslaggevend voor de hoogte van de ontslagvergoeding. Anders dan in het bedrijfsleven, hebben ambtenaren na hun ontslag vaak recht op hogere vergoedingen en uitkering waardoor de formule uit het bedrijfsleven niet op de ontslagen ambtenaar kan worden toegepast. De Centrale Raad van Beroep heeft echter een eigen formule vastgesteld aan de hand waarvan een ontslagvergoeding berekend kan worden. Formule ontslagvergoeding ambtenaren De formule die door de Centrale Raad van Beroep is vastgesteld is als volgt: bruto maandloon inclusief vakantiegeld x dienstjaren x 0,5 Correctie schuld werkgever De uitkomst van de formule dient gecorrigeerd te worden op basis van het percentage van schuld dat de werkgever heeft gehad aan het ontstaan van de verstoorde arbeidsverhouding waardoor het ontslag is ontstaan. Mate van schuld werkgever Correctiefactor 80% – 100% 1,00 65% – 79% 0,75 51% – 64% 0,50 Voorbeeld 1 Een...

apr14

Ontslag wegens ongeschiktheid anders dan ziekte

Posted on apr 14 by

In het ambtenarenrecht is er een gesloten systeem van gronden voor ontslag, anders dan in het arbeidsrecht is het zeer belangrijk wat de exacte grond voor ontslag is. Verschil strafontslag Eén van de ontslaggronden is het ontslag wegens ongeschiktheid anders dan ziekte. Dit ontslag wordt veelal gegeven aan de ambtenaar waarmee de werkgever een conflict heeft of die onvoldoende functioneert. Anders dan bij een disciplinair strafontslag, is het ontslag wegens ongeschiktheid anders dan ziekte een eervol ontslag. Bij een strafontslag is er sprake van een plichtsverzuim, terwijl bij het ontslag wegens ongeschiktheid anders dan ziekte slechts sprake is van een ongeschiktheid voor het uitvoeren van een specifieke functie. Het ontslag kan echter niet zomaar gegeven worden, van de werkgever wordt geëist dat deze een deugdelijk personeelsdossier bijhoudt en dat de redenen waarom de ambtenaar ongeschikt is voor zijn functie daarin duidelijk naar voren komen. Daarnaast kan het zijn dat bij een ontslag wegens ongeschiktheid nog een recht bestaat op een ontslagvergoeding. Verbeterkans Daarnaast moet de ambtenaar een eerlijke kans hebben gehad om zichzelf te verbeteren. De werkgever mag niet...

mrt11

Wanneer functieonderhoud aanvragen?

Posted on mrt 11 by

Het staat elke ambtenaar vrij om functieonderhoud aan te vragen, maar dit is niet altijd even succesvol. Er zijn echter verschillende factoren die van belang zijn bij een dergelijk verzoek. Wat is functieonderhoud? Functieonderhoud is een verzoek dat een ambtenaar kan indienen om zijn arbeidsvoorwaarden te laten herwaarderen. Denk hierbij aan een ambtenaar die een bezoldiging heeft die inmiddels niet meer hoort bij de werkzaamheden die hij uitvoert. De ambtenaar kan dan een verzoek indienen om op grond van dat gegeven in een hogere schaal geplaatst te worden. De werkgever zal in zo’n geval kijken of er sprake is van een voldoende gewijzigde situatie en zal de functie herwaarderen. Deze herwaardering heeft in de regel een verandering in de bezoldiging tot gevolg. Wanneer vraag je functieonderhoud? Indien de werkzaamheden die je doet, niet meer overeenkomen met je functieomschrijving en je feitelijk de werkzaamheden verricht die bij een andere functieschaal horen, dan kan het verstandig zijn eens onderhoud aan te vragen. De werkgever hoeft hier niet mee in te stemmen, maar een goed onderbouwd verzoek kan de werkgever ook niet...

jan22

Ontslagen en arbeidsongeschikt

Posted on jan 22 by

Anders dan in het bedrijfsleven, kunt u bij de overheid ontslagen worden terwijl u ziek bent. Dit heeft echter wel de nodige consequenties voor uw werkgever. Echte ontslagbescherming is er niet voor een ambtenaar, echter zijn er wel regelingen die ambtenaren behoeden voor een direct verlies van inkomen door een ontslag wegens ziekte. Zo kunnen rijksambtenaren die ontslagen worden terwijl ze arbeidsongeschikt zijn een vergoeding tegemoet zien voor de duur van anderhalf jaar. Het eerste jaar krijgt de rijksambtenaar het volledige salaris doorbetaald. De laatste zes maanden van die periode wordt deze vergoeding verlaagd. De voorwaarde om voor een dergelijke vergoeding in aanmerking te komen is dat de ambtenaar arbeidsongeschikt is voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden, of vergelijkbare werkzaamheden. Meent u recht te hebben op een vergoeding, neem dan contact met ons op. Wij kijken graag naar uw situatie. Snel in contact Om snel met ons in contact te komen, kunt u hieronder uw e-mailadres of uw telefoonnummer achterlaten. Wij nemen altijd vrijblijvend contact met u op en wisselen graag met u van gedachte over uw...

jan17

Recht op een vaste aanstelling?

Posted on jan 17 by

Als ambtenaar met een tijdelijk aanstelling bent u minder zeker van uw arbeidspositie dan uw collega’s met een vaste aanstelling. Het is dan ook niet meer dan normaal dat u na een proefperiode graag een aanstelling wenst in vaste dienst. Dit levert uw werkgever echter meer kosten op, waardoor niet iedere werkgever even graag overgaat tot een aanstelling in vaste dienst, zeker niet nu er op vele posten bezuinigd moet worden. Voor u als ambtenaar is er, net als bij werknemers in het bedrijfsleven, sprake van een ketenregeling die regelt wanneer uw werkgever verplicht is u een vaste aanstelling te geven. De ketenregeling Voor vrijwel iedere ambtenaar geldt de 3×3 regeling uit het arbeidsrecht. Dit houdt in dat na het verloop van 36 maanden of 3 aanstellingen, een volgende aanstelling – binnen 3 maanden – een vaste aanstelling dient te zijn. Vaak dienen uitzendovereenkomsten die aan de aanstelling vooraf gaan ook meegeteld te worden in deze keten. Tussentijds uitzendwerk verrichten Het komt regelmatig voor dat werkgevers op creatieve wijze met deze regeling omgaan, maar dit blijft echter niet zonder...

jan07

Privé gebruik leaseauto als arbeidsvoorwaarde ambtenaar

Posted on jan 7 by

Op 1 januari 2013 werd de nieuwe Politiewet van kracht, de 26 zelfstandige politiekorpsen werden opgeheven en ondergebracht in één nationaal korps. Zowel organisatorisch als bestuurlijk een grote operatie. Het uiteindelijk doel van deze reorganisatie is uiteraard efficiëntie, maar deze verandering heeft ook de nodig gevolgen voor ambtenaren in dienst bij de Politie. Zo zijn er bij de politie vele ambtenaren – zonder opsporingsbevoegdheid – die gebruik maken van een leaseauto, denk hierbij aan technisch ondersteunend personeel. Door de verandering in de organisatie besloot de korpschef het privégebruik van dergelijke dienstauto’s voortaan niet meer toe te staan. An sich een logische beslissing van een werkgever die kosten wenst te besparen, maar vanuit de ambtenaar bezien een ingrijpend besluit. Arbeidsvoorwaarde Ambtenaren die schriftelijk toestemming hebben gekregen om met hun leaseauto voor een bepaalde periode privé te rijden, hebben een nieuwe arbeidsvoorwaarde gekregen door deze beslissing. Het eenzijdig afnemen van deze regeling vormt een inbreuk om de arbeidsvoorwaarden en daarmee de financiële positie van de ambtenaar, zo luidde ons bezwaar bij de externe adviescommissie van de politie. Een ambtenaar moet zich, op...